Mescid-i Aksâ’da Namazla Dirilmek

Kudüs ziyaretimizi paylaştığımız geçen haftaki yazımızda “Yeniden Fetih Bekleyen Mescid-i Aksâ’da Namazla Diriliş” konusunu konuşacağımızı söylemiştik. Evet, kendisi de, çevresi de mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’da kılınan namazlar birçok açıdan çok bereketlifeyizlidiri ve dirilticidir. 

Her şeyden önce, Yüce Rabbimiz İsrâ sûresinde (17/1) Mescid-i Aksâ’nın, çevresi ile birlikte mahzâ bereket olduğunu beyan buyurur. Bereketli mekânda kılınan namaz da bereketli olur. 

Bu âyet-i kerime iki kıble (Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksâ) arasında bir manevi köprü kurar.

Rabbimiz, Mescid-i Aksâ’ya (Betü’l-Makdis) adanan Meryem annemize emreder: “Ey Meryem! Rabbine divan dur ve secdeye kapan ve rükû’ edenlerle beraber rükû’a var.” (Âl-i İmran 3/43) 

Ebû Zer’den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre; yeryüzünde kurulan ilk ev olan Mescid-i Haram’dan sonra kurulan ikinci ev Mescid-i Aksâ’dır. (Buhari, 3166; Müslim, 520/1) 

Mescid-i Aksâ, pek çok peygamberin ve onların ümmetlerinin kıblesi olmuştur.

Efendimiz (s), hicretten önce Mekke’de hem Kâbe’yi hem de Mescid-i Aksâ’yı aynı anda kıble edinerek namaz kılıyordu. Hicretten sonra da 17 ay Mescid-i Aksâ’ya yönelerek namaz kıldı

Peygamberimiz (s), Mescid-i Aksâ’da bütün peygamberlere namaz kıldırdı. (Müslim, Îmân 259).

Yine rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz (s), Mescid-i Aksâ’dan semaya yükseltildi.

Efendimiz (s), ibadet için yalnız üç mescidin ziyaretine izin verdi: “Şu üç mescidden başkasına yolculuk edilmez:Mescid-i Haram, Mescid-i Rasûl, Mescid-i Aksâ.”(Buharî, Enbiyâ 8; Müslim, Mesâcid 2)

Hz. Süleyman (a.s) Mescid’i Aksa’nın inşasını bitirince Allah’tan üç dilekte bulundu: “1- Kendisinden sonra kimselere nasip olmayacak bir mülk ve saltanat, 2- Allah’ın hükmüne uygun hüküm verme gücü ve kabiliyeti, 3- Yalnızca namaz kılmak niyetiyle Mescid-i Aksa’ya gelenlerin bağışlanması. (Efendimiz, devamla:) Cenab-ı Hak, Süleyman’a bunlardan ilk ikisini vermiştir. Üçüncü dileğinin de kabul edilmiş olmasını umarım. (Nesai, Mesacid 6; İbn Mâce, İkame 196)

Bu sebeplerle Efendimiz (s) Mescid-i Aksâ’da namaz kılmayı özendirdi: “Oraya (Mescid-i Aksâ) gidin ve içinde namaz kılın.” (Sonra şöyle devam etti): “Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.” (Ebu Dâvud, Salât 14)

Efendimiz (s), Mescid-i Aksâ’da kılınan her bir namaza kat kat sevap verileceğini müjdeledi: “Kâbe’de kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan yüz bin namaza, Medine’de kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan bin namaza ve Mescid-i Aksa’da kılınan bir namaz, diğer yerlerde kılınan beş yüz namaza eşit sevaptadır.”(Müslim, Hacc 1394; Buhari, Hadis 1190.Diğer rivayetlerde “Mescid-i Aksâ’da kılınan namaz diğer yerlerde kılınan bin veya elli bin namaza eşit sevaptır.” İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât 196, 198)

Mescid-i Aksâ’da kılınan namazların sevap ve bereketine dair bu delil ve rivayetlere elbette başka ilaveler yapılabilir. Biz, nice peygamberin (Zekeriyya, Yahyâ, Dâvûd, Süleyman, İsa... aleyhimüsselâm) Mescid-i Aksâ ve çevresindeki ibadetlerini, namazlarını, dua ve niyazlarını hatırlatmakla yetinelim…

İşte, Mescid-i Aksâ’da kılınan namazların, diğer yerlerde kılınan namazlardan daha feyizli ve sevap olması; âyet ve hadislerde yer alan bunca tebrik ve teşviklerin ışığında, nice peygamberlerin manevi iklimini soluyarak ve nihayet Efendimizin (s) Rabbi ile miraçtaki sohbetini her namazda yeniden yaşar gibi ikâme ediliyor olmasıyla izah edilebilir. Peygamberimizin (s) “müminin miracı” diye müjdelediği namazlarda miracı yaşamak, özellikle miracın mekânı olan Mescid-i Aksâ’da mümkün olsa gerektir. Şöyle ki: Peygamberimiz (s) miraçta Rabbini överek: “(Yâ Rab!) Bütün tahiyyât (saygılar, ta’zimler ve selâmlar), bütün ibâdetler ve güzellikler Sana âittir”der.Bunun üzerine Allah (c.c); “Selâm senin üzerine olsun ey Nebî, O’nun rahmeti ve bereketi de” buyurur. Peygamberimiz (s.), Rabbimizin bu bağışını şöyle karşılar: “Selâm, bizim (bütün peygamberlerin) ve Allah’ın sâlih kullarının üzerine olsun.” Bunun üzerine Cebrâil (a.s), şehâdet getirerek bu selâmlaşmaya katılır (İbn Mâce, Namaz 124).

Burada, ilk kez Mescid-i Aksâ ziyaretimizde öğrendiğim namaza dair iki anekdotu da paylaşayım:

Biri; namazda nasıl huşûya erilebileceğine dair Efendimizin “Sallû salâte’l-müveddi‘: Dünyaya veda eden kişi gibi namaz kılınız!” (İbn Mâce, Zühd 15) uyarısı ki, ilk nesillerin cemaate imam olduklarında, namaza durmadan cemaate hatırlattıkları bu uyarıyı ilk kez Mescid-i Aksâ imamlarından işittik

İkincisiSelahaddin Eyyubi’nin, Kudüs’ü Haçlılardan geri almak için harekete geçmesi istendiğinde, sabah namazında camilerin boş olduğunu görüp ‘namazla diriliş seferberliği’ başlatarak, sabah vakti camilerin Cuma namazları gibi dolduğunu görünce fethe karar vermiş olmasıdır ki, bugün cemaatle namaz şuurunu ciddi manada yitiren Türkiye Müslümanları için çok anlamlı ve ibretlik mesajlar taşır.

02/05/2017
Anahtar Kelimeler